Journal of Research in Turkic Literatures

Names of Fruit and Vegetables with Person and Nation Names Borrowed from Turkish to Other Languages

Türkçeden Diğer Dillere Geçen Şahıs ve Millet İsimli Meyve ve Sebze Adları

Journal of Research in Turkic Literatures, Volume 4, Issue 1, December 2024, pp. 1-13
OPEN ACCESS VIEWS: 61 DOWNLOADS: 130 Publication date: 15 Dec 2024
ABSTRACT (English)
In many languages, names are derived from the person who introduced it for the first time, the person who cultivated it for the first time, and the geography where it originally grew. Some names have gained an international identity and have become known in many languages of the world. It is possible to see plant, food, animal and similar names both taken into Turkish and borrowed from Turkish with the names of person and nation. In this context, firstly, examples of such words were given in the study, and then borrowings from Turkish were scanned in terms of subject. As a result of the scanning, 59 fruit and vegetable names in 15 different languages were compiled. The density of the names and the languages in which they are found are shown. The compilation list was subsequently interpreted. It has been determined that in Turkish, fruits and vegetables are given different titles such as bey, pasha, lady, hanım, sultan, rather than the names of individuals and nations. Scans were made using the document analysis method. The aim of the research is to obtain an idea about how word exchanges occur with the languages that Turkish is in contact with, through the names of fruits and vegetables. In addition, it is aimed to show the amount and distribution density of these names borrowed or transferred from Turkish to other languages.
ABSTRACT (Turkish)
Birçok dilde çoğunlukla ilk defa tanıtana, ilk defa ziraatini yapana ve aslen yetiştiği coğrafyaya nispetle isimler türetilmiştir. Bazı isimler ise enternasyonel bir hüviyet kazanmış ve dünyanın birçok dilinde aynı şekilde bilinir olmuştur. Şahıs ve millet ismiyle Hem Türkçeye alınan hem de Türkçeden ödünçlenen bitki, yemek, hayvan ve benzeri isimleri görmek mümkündür. Bu minvalde çalışmada öncelikle bu tür kelimelerden örnekler verilmiş ardından konu bakımından Türkçeden yapılan ödünçlemeler taranmıştır. Tarama sonucunda 15 farklı dilde 59 meyve ve sebze ismi derlenmiştir. İsimlerin yoğunlukları ve bulundukları diller gösterilmiştir. Derleme listesinin bilahare yorumu yapılmıştır. Türkçede meyve sebzelere şahıs ve millet isimlerinin daha ziyade bey, paşa, hanım, kadın, sultan gibi değişik ünvanlar aldıkları tespit edilmiştir.  Doküman analizi yöntemiyle taramalar yapılmıştır. Araştırmada Türkçenin temasta olduğu dillerle kelime alışverişlerinin nasıl cereyan ettiğine dair bir fikir elde edilmesi meyve ve sebze adları üzerinden hedeflenmiştir. Ayrıca Türkçeden diğer dillere ödünçlenen veya taşınan bu isimlerin miktarı ve dağılım yoğunluğunun gösterilmesi hedeflenmiştir.
KEYWORDS (English)
Fruits and vegetables, Turkey Turkish, borrowing, interlingual relations
KEYWORDS (Turkish)
Meyve ve sebzeler, Türkiye Türkçesi, ödünçleme, dillerarası ilişkiler
CITATION (APA)
Yücel, D., Arslan, K., & Duran, S. (2024). Names of Fruit and Vegetables with Person and Nation Names Borrowed from Turkish to Other Languages. Journal of Research in Turkic Literatures, 4(1), 1-13. https://doi.org/10.47580/tead.411
REFERENCES
 1. Acaroğlu, M. T. (2016). Türkçeden Bulgarcaya geçen kelimeler sözlüğü. Trakya Üniversitesi Yayınları.
 2. Ahmed Vefik Paşa (t.y). Lehce-i Osmani 1-2, Cemiyet-i Tedrisiyye-i Osmaniye.
 3. Baytop, T. (2007). Türkçe bitki adları sözlüğü. (3. Baskı), TDK Yayınları.
 4. caportal.net (2019, Studenoga 12). Smokva ”stambolka” Hivzije Šatora kvalitetom osvojila Beč. caportal.net, https://caportal.net/2019/11/12/smokva-stambolka-hivzije-satora-kvalitetom-osvojila-bec/
 5. Commission (1983). Ilmi lughat (Tareekhi usul par). (Jeld-i Pancham), Urdu Dictionary Board.
 6. Dizdari, T. N. (2005). Fyalori i orientalizmave në gyuhën shqipe. Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam.
 7. Duran, T. (2017), Toponimi Turskog Porekla U Srbiji. [Unpublished Doktoral Dissertation], Univerziteta u Beogradu Filološki Fakultet.
 8. fr.wikipedia.org (2023, juillet 24). Poivre turc. fr.wikipedia.org, https://fr.wikipedia.org/wiki/Poivre_turc
 9. frogcoffee.de (2024, May 19). Teekanne Türkischer Apfel. frogcoffee.de, https://frogcoffee.de/teekanne-tuerkischer-apfel
 10. glosbe.com (2024). მესხები, glosbe.com,
 11. https://glosbe.com/ka/ru/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
 12. Höggemeier, A. & Jagel, A. (2011). Lilium martagon–Türkenbund-Lilie (Liliaceae).
 13. Karaağaç, G. (2008). Türkçe verintiler sözlüğü. Türk Dil Kurumu.
 14. Karaağaç, G. (2015). Türkçe alıntılar sözlüğü. Türk Dil Kurumu.
 15. Keller, s. A. (1950). Die Blume Türkenbund: Anekdoten und Begebenheiten.
 16. magazin.alpenverein.de (2018). Die Türkenbundlilie. magazin.alpenverein.de,
 17. https://magazin.alpenverein.de/artikel/die-tuerkenbundlilie_50e2def2-5aeb-48dc-8a88-94cb9dea4a0f#:~:text=Keine%20gro%C3%9Fe%20Frage%2C%20woher%20der,50%20und%20200%20Zentimeter%20hoch.
 18. Jašar-Nasteva, О. (1962). Турските лексички елементи во македонскиот јазик, (Turskite leksićni elementi vo Makedonskiot jazik). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Skopje, XXXIV, 519 str.
 19. Skok, P. (1973). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. (Knjiga Treča), Jugoslavenska Akademija Znanosti I Umjetnosti.
 20. Suciu, E. (2010). Influenţa turcă asupra limbii române. II. Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine turcă. Editura Academiei Române.
 21. swissmilk.ch (2024, May 19). Unterschied zwischen Korinthen, Sultaninen und Rosinen?, swissmilk.ch, https://www.swissmilk.ch/de/rezepte-kochideen/tipps-tricks/unterschied-zwischen-korinthen-sultaninen-und-rosinen/
 22. Tuğlacı, P. (1985). Okyanus Ansiklopedik Sözlük. (1. Cilt), (8. Baskı), Cem Yayınevi.
 23. Tuğlacı, P. (1985). Okyanus Ansiklopedik Sözlük. (6. Cilt), (8. Baskı), Cem Yayınevi.
 24. Yücel, D. & Arslan, K. (2023). Güney Asya dillerinde Türkler ve Türkiye Türkçesinde Güney Asya milletleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(147), 257-279. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.73410
 25. Yücel, D., Okuyan, S., Macit, İ. & Arslan, K. (2024). Batı Avrupa Dillerinde Türkler ve Türkiye Türkçesinde Batı Avrupa Milletleri. International Social Sciences Studies Journal, 10(119), 159-180. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.105 81202 (eISSN: 2587-1587)
 26. Белчев, Т. (2016). Речник на турцизми, архаизми, дијалектизми и ретко употребувани зборови во македонскиот јазик. Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
 27. Ђинђић, М. (2014). Турцизми у савременом српском књижевном језику (семантичко-деривациона анализа), [Unpublished Doktoral Dissertation], Универзитета у Београду Филолошки факултет.
 28. Есин, C. (2016, June 16). Дневник-2013. lit.lib.ru/, http://lit.lib.ru/e/esin_s_n/text_02112.shtml
 29. Есин, C. (2017, August 27) Дневник-2015. lit.lib.ru/, http://lit.lib.ru/e/esin_s_n/text_02115.shtml
 30. Логинов, С. (2008). Драгоценнее многих (медицинские хроники). nkj.ru,
 31. https://www.nkj.ru/archive/articles/12982/
 32. floraekspres.rs (2024, May 20). Grožđe Sultanija. floraekspres.rs, https://www.floraekspres.rs/proizvod/grozdje-sultanija-9351/
 33. Čopra, K. (2020). Hadžibeg 3. Naklada Zoro.
 34. Eminadelic (2013, Mart 1). hadzijski cevap. web.coolinarika.com, https://web.coolinarika.com/recept/hadzijski-cevap-57159cd8-6481-11eb-9016-0242ac120081
LICENSE
Creative Commons License