Journal of Research in Turkic Literatures

Animal Figures in Turkish Coat of Arms and Inscriptions in terms of Semiotic Discourse and Emotional Value

Söylem Göstergebilimi ve Duygu Değeri Açısından Türk Arma ve Yazıtlarında Hayvan Figürü

Journal of Research in Turkic Literatures, Volume 3, Issue 1, December 2022, pp. 1-10
OPEN ACCESS VIEWS: 338 DOWNLOADS: 273 Publication date: 15 Dec 2022
ABSTRACT (English)
In this study, the animal figures of great importance used in Turkish coat of arms and inscriptions were examined in terms of discourse semiotics and emotional value. In the context of semiotics, animal figures have been used as an important symbol in different fields from the historical process to the present; transportation, defense, agriculture, life, war, religious items etc. animal figures came to the fore in the fields. When the Turkish coat of arms and inscriptions are examined in depth, it is seen that animal figures are used very frequently. Animal figures used in Turkish coats of arms and inscriptions in the historical process were collected as data, and semiotics and the emotions they expressed were evaluated with content analysis. According to the results obtained, it has been determined that the symbols of wolf, eagle, umay bird and horse are frequently used in different areas in Turkish history. It is understood that these animals represent more power in terms of emotional value.
ABSTRACT (Turkish)
Bu çalışmada Türk arma ve yazıtlarında kullanılan büyük bir öneme sahip hayvan figürleri söylem göstergebilim ve duygu değeri açısından incelenmiştir. Göstergebilim bağlamında hayvan figürleri tarihi süreçten günümüze kadar farklı alanlarda önemli bir sembol olarak kullanılmış; ulaşım, savunma, tarım, yaşam, savaş, dini öğeler vb. sahalarda hayvan figürleri ön plana çıkmıştır. Türk arma ve yazıtları derinlemesine incelendiğinde de hayvan figürlerinin son derece sık kullanıldığı görülmektedir. Tarihi süreçte Türk arma ve yazıtlarında kullanılan hayvan figürleri veri olarak toplanarak gösterge bilim ve bunların ifade ettikleri duygular içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türk tarihinde kurt, kartal, umay kuşu ve at sembolerinin sıklıkla farklı alanlarda kullanıldığı saptanmıştır. Bu hayvanların duygu değeri olarak daha çok gücü temsil ettiği anlaşılmaktadır.
KEYWORDS (English)
Animal figures, emotional value, discourse semiotics, coat of arms, inscription
KEYWORDS (Turkish)
Hayvan figürleri, duygu değeri, söylem göstergebilim, arma, yazıt
CITATION (APA)
ARSLAN, M., & GÜL, G. (2022). Animal Figures in Turkish Coat of Arms and Inscriptions in terms of Semiotic Discourse and Emotional Value. Journal of Research in Turkic Literatures, 3(1), 1-10. https://doi.org/10.47580/tead.311
REFERENCES
 1. Altun, Z. (2019). Türk Kültüründe “Kurt Kavramı” Üzerine Bir İnceleme, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 8, (22) : 91
 2. Aral, B. (2012). Kültigin’in Heykel Başındaki Yırtıcı Kuş Tasvirinin Mahiyeti Hakkında, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(12), 29-39
 3. Aydın, İ. (2020). Sevinç Çokum’un Rozalya Ana Adlı Hikâyesinde Eşdizimsel Örüntü Görünümleri ve Kelimelerin Duygu Değeri Üzerine, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı, 9(4), 1476
 4. Bailey, K. D. (1982). Methods of social research (2nd ed.), New York : The Free Pres.
 5. Çakmak, S. (2018). Kimlik Oluşturma Sürecinde Türk ve Moğol Ulusal Sembollerin Tarihsel İzdüşümü, Uluslararası Folklor Akademi Dergisi, 1(1), 78
 6. Çoruhlu, Y. (2022). Kurttan Türeme Efsaneleri İle İlgili Avrasya Tasvirleri Üzerine Düşünceler, (Erişim Tarihi : 08.02.2022), http://www.xxortacag.sakarya.edu.tr/pdf/63ycoruhlu.pdf
 7. Durmuş, İ. (1997). Türklerin Kullandığı Armalar, Milli Folklor, 3(21), 43
 8. Göksu, E. (2016). Çift Başlı Kartal ve Selçuklular, Usad, 5, 117-141
 9. Kurnaz, C. (1998). Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı Yay.
 10. LEFKOŞA /A. A (2005). KKTC'nin amblemi değişiyor, Hürriyet Gazetesi (14 Ekim).
 11. MAPNALL (2022). Kazakistan Bayrağı, https://www.mapnall.com/tr/national_flag/Kazakistan-bayra%C4%9F%C4%B1_259.html (Erişim Tarihi : 09.02.2022).
 12. Mert, O. (2007). Kazak Türkçesi'ndehayvan Adlarıyla Kurulan Atasözleri. Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Degerleri Uluslar Arasi Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Almatı.
 13. Okudan, G. (2020). Siyasi, Kültürel Ve Ekonomik Politikalarıyla Bir Gazneli Hükümdarı Sultan Mahmud, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 14. Türkçe Bilgi (2022). Ahıl Teke atı, https://www.turkcebilgi.com/ahal_teke_at%C4%B1#post (Erişim Tarihi : 09.02.2022).
 15. Uçan, H. (2010). Söylem Göstergebilimi ve Duygu Değeri : Tevfik Fikret’in “Sitâyiş-İ Hazret-İ Padişâhî” ve “Sis” Şiirlerinde Sevgi ve Nefret, Sosyal Bilimler Dergisi, XII (2), 31-48.
LICENSE
Creative Commons License